عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد


0:00
0:00


نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد / ای بسا خِرقه که مُستوجِب آتش باشد

صوفی ما که ز ورد سحری مست شدی / شامگاهش نگران باش که سرخَش باشد

خوش بُوَد گر محک تجربه آید به میان / تا سیه روی شود هر که در او غش باشد

خط ساقی گر از این گونه زند نقش بر آب / ای بسا رخ که به خونابه منقش باشد

ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست / عاشقی شیوه رندان بلاکَش باشد

غم دنیای دنی چند خوری، باده بخور / حیف باشد دل دانا که مشوش باشد

دلق و سجاده حافظ ببرد باده فروش / گر شرابش ز کف ساقی مه وش باشد

دسترسی سریع

آواتاژ

با "صدا" می توان به اعماق تاریخ حافظه سفر کرد. گاهی صدایی، شعری، شاعری، هنرمندی ما را به نقطه ای فراموش شده از حافظه، لا به لای روزمرگی هایمان می برد. قصد ما کنار شما بودن در تمام فراموش شده هایتان است. ما بر آنیم تا صدا و اشعار هنرمندان را در این محفل با شما به اشتراک بگذاریم.

"آواتاژ، آوای تلطیف روح"